Istorgias curtas 1

Ina rimnada da 15 raquints fitg divers: Magari poetics, magari pensivs, magari prendids or da la vita, magari da tempra surreala, magari fan els surrir e magari laschan els enavos il lectur e la lectura tut stut e tschentan dapli dumondas che quai ch’els respundan…

SGUARD A L’INTERN

Ils texts cuntegnids en quest cudesch derivan da la plattafurma www.lectura46rg.ch. Quella è vegnida endrizzada da l’Uffizi per la scola populara ed il sport dal Grischun, partiziun Meds d’instrucziun, ed è online dapi il 2010. La banca da datas preschenta lecturas e fegls da lavur per la quarta fin 6avla classa da la scola primara. Entaifer la plattafurma sa laschan ils texts gruppar tenor gener (anecdota, ligns, rapport, verset, raquint, text documentar e.a.) u tenor la perspectiva/il focus dal text (Jau, Ti, Chaussas).

Ord vista didactica è l’entir corpus (en tut bundant 160 texts) ultra da quai sutdividì en ils suandants sis chapitels: Lectura divertenta, Leger e chapir, Lectura infurmativa, Il tun fa la musica, Leger creativ, Leger critic.

Chattà preschenta en plirs e-books ina schelta da texts da la plattafurma. Quels sa laschan gruppar en trais gruppas: Poesias, patratgs e sentiments (1 tom), Situaziuns da la vita (2 toms), Istorgias curtas (3 toms). Tar il cudesch qua avant maun sa tracti da l’emprim tom da las istorgias curtas che cumpiglia ils suandants texts:

‹L’utschè pitschnin› (Raquintaziun da la Sibiria), ‹Signur Nausch e signur Dispita› (Heinrich Hannover), ‹Tge titel?› (Robert Gernhardt), ‹Il fegl sisum› (Hans Manz), ‹A scarsolar› (Rolf Krenzer), ‹Jiederdewiep Aperdewaap› (Paraula ollandaisa), ‹Mancar ed emblidar› (Toon Tellegen), ‹Talpa› (Ursula Burkhard), ‹L’istorgia dal velo verd› (Ursula Wölfel), ‹Il derschader perdert› (Johann Peter Hebel), ‹Il stival – in’istorgia d’orrur› (Paul van Loon), ‹L’elefant da Willi› (Max Huwyler), ‹La tartaruga sgulanta› (Raquintaziun araba), ‹Pertge?› (Raquint da Haiti), ‹La matta e la lungurella› (Jürg Schubiger).

Ils texts han ina lunghezza da pliras paginas u pon er esser fitg curts, sco che mussa ‹L’elefant da Willi› da Max Huwyler:

«Willi era noss camarat da scola. Nus pensavan ch’el saja in tup scolar, perquai ch’el aveva fadia da leger. Ma Willi saveva raquintar bain istorgias. Vairas istorgias. El abitava en ina chasa veglia sper in pitschen parc da giugar ch’aveva num Fora da lindornas e che nus enconuschevan da la scolina. In di ans raquinta Willi da pausa ch’els hajan elefants a chasa. – Vairs elefants? – Gea, vairs elefants. Però betg ordinaris, mabain alvs.

Il proxim suentermezdi liber avain nus vulì ir tar Willi. Quai vul dir, mo ils mattatschs, las mattatschas han pretendì che quai cun ils elefants saja ina manzegna. Nus mattatschs dentant vulevan vesair ils elefants. Oz na saja quai betg adattà, ha ditg Willi. Ses bab saja a chasa e na veglia betg ina mesa classa en ses curtin, quai fetschia mo vegnir gnervus ils animals. E cura che quels sajan gnervus sajan els privlus. E dal reminent, ha ditg Willi, na saja quai cun ils elefants alvs betg vair. Els sajan numnadamain rosa.

Ma era ils elefants rosa n’essan nus mai vegnids a vesair. Cura che nus essan ids per finalmain guardar ils elefants, als aveva in directur da circus gist manà davent. Elefants rosa èn fitg rars. Willi ha survegnì persuenter ina munaida d’aur. El ans ha mussà quella. El l’aveva zuglià en in palpiri d’argient, talas munaidas èn numnadamain fitg custaivlas.

Il pastg en la Fora da lindornas era zappitschà, sco dad elefants.»

Indicaziuns bibliograficas
Autur(a): Div. autur(a)s
Titel: Istorgias curtas 1
Onn da publicaziun: 2012
Dumber da segns: 47 400

 
Links
Telechargiar sco e-book