Corp e sanadad

Co sa protegian ins correctamain cunter arsentadas dal sulegl? Tge precis èn bacterias? Tge capita tar ina radiografia? Cura èn tge pollens en l’aria? Èsi d’avantatg d’esser schumellin? Tge bulieus pon ins mangiar senza privel? E tge è propi malaria? Il Simsalabim dat resposta.

SGUARD A L’INTERN

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha ha adina er empruvà d’integrar en ses program emissiuns per uffants e giuvenils. In chapitel tempriv da questas stentas furman las emissiuns da ‹Radioscola› ch’èn vegnidas emessas tranter il 1955 ed il 1990 e che cumpigliavan adina er in carnet accumpagnant. Vers il 1990 suondan ils onns da fluriziun da las duas emissiuns da radio ‹Battaporta› (per giuvenils) e ‹Simsalabim› (per uffants).

L’entschatta dal nov millenni ha alura er muntà per RTR la sfida da sa posiziunar en las novas medias, vul dir al cumenzament surtut en l’internet. En in’emprima fasa han ins installà paginas d’internet ch’accumpagnavan las emissiuns correspundentas (battaporta.rtr.ch a partir dal 2007, simsalabim.rtr.ch a partir dal 2008). Surtut la pagina d’uffants sa distingueva tras ina vasta purschida da texts accumpagnants, quasi cumparegliabel a la situaziun dal temp da ‹Radioscola›. Successivamain è la preschientscha da las emissiuns al radio alura vegnida substituida tras ina purschida «webexclusiv» (Battaporta) resp. tras il ‹Minisguard› – l’emissiun d’uffants a la televisiun (ch’ha da sia vart substituì l’‹Istorgina da buna notg›). En il temp da youtube, twitter e facebook han alura omadus portals mess l’accent sin contribuziuns da video e reducì ils texts accumpagnants. Dapi il 2016 è er il portal d’uffants accessibel sut il num ‹Minisguard› (e betg pli ‹Simsalabim›).

Las emissiuns dal ‹Simsalabim› ch’èn vegnidas accumpagnadas en la rait d’ina vasta purschida da text e maletg èn vegnidas producidas tranter l’avust 2009 ed il favrer 2012, vul dir a l’entschatta da la producziun dal ‹Minisguard› sco emissiun d’uffants a la televisiun. Ils texts online servan ad approfundar il cuntegn da l’emissiun. Savens vegn introducì en il tema cun agid d’ina dumonda ch’è prendida or da l’ambient dals uffants sezs. Qua in exempel:

«Enconuschais quai: vus stuais metter si trasor crema da sulegl per che vus na survegnias betg in’arsentada e voss’amia po star uras en il sulegl e na vegn insumma betg cotschna. Propi in pau malgist! Ma pertge è quai uschia?»

Partind da talas dumondas vegn alura preschentada la tematica a moda bain enclegentaivla ed illustrada ritgamain (per part cun atgnas graficas e visualisaziun). Il cudesch digital ‹Corp e sanadad› cuntegna las suandantas set contribuziuns: ‹I va meglier en dus›, ‹Cura èn tge pollens en l’aria?›, ‹Tge tip da pel avais vus?›, ‹Bulieus: delicatessa privlusa›, ‹La radiografia – u co ch’il medi po guardar tras il corp›, ‹Bacterias› e ‹Tge è malaria propi?›.

Indicaziuns bibliograficas
Autur: Simsalabim (RTR)
Titel: Corp e sanadad
Onn da publicaziun: 2009–2012 (versiun online) / 2015 (e-book)
Dumber da segns: 16 000

 
Links
Telechargiar sco e-book