Grufi vegn…

Quest cudeschet edì da l’Uffizi federal veterinar serva a la prevenziun d’accidents tras morsas da chauns. El explitgescha als uffants a moda simpla co sa cumportar cun l’agen chaun u er cun chauns esters. Recumandà a partir da 4 onns (cun l’agid da geniturs u da la mussadra).

SGUARD A L’INTERN

A l’emprima egliada na tradescha il cudeschet betg exnum ch’el vegn or dals biros da l’administraziun federala. El sa lascha sfegliar e leger sco in comic – cun gronds maletgs captivants che discurran per ina buna part per sasezs e funcziuneschan (bunamain) er senza text. Ma forsa porscha el gist er la chaschun da reveder clischés antiquads areguard la birocrazia statala…

Ch’il comic po esser in bun med per intermediar tematicas d’interess general han ils uffizis numnadamain gia realisà dapi in temp ed er cumprovà cun in u l’auter bel exempel en versiun rumantscha: il comic ‹Jo› davart il tema AIDS (1992), ‹Ils ertavels da la serp› ch’è cumparì l’onn 1998 per l’anniversari da 150 onns da la Confederaziun e che collia a moda raffinada l’istorgia svizra dal temp dal Sonderbund cun il temp preschent, ‹Il misteri alv› (2002) che pachetescha l’istorgia da la Chasa federala en in crimi u – pli da nov – las ‹Istorgias da l’internet› che sensibiliseschan per ils privels che pon esser colliads cun ils novs meds da communicaziun (2010/15).

Entant ch’ils exempels menziunads sa drizzan ad in public giuvenil e creschì, è ‹Grufi› concepì explicitamain sco cudesch per uffants en la vegliadetgna prescolara. Qua n’è il maletg pia betg be in accumpagnader dal text, mabain il purtader principal dal messadi. Il cudesch è partì en duas parts e mussa co ch’in uffant duaja sa cumportar sch’el frunta sin in chaun ch’el enconuscha resp. sin in chaun ch’el n’enconuscha betg. Cumbain che la tematica è en sasez seriusa – e ch’il basegn d’insumma stgaffir ina tala broschura e sa dà or da cas reals ordvart tragics – vegn il cumportament adequat intermedià en ina moda e maniera positiva, vul dir cun caracters d’identificaziun che stgaffeschan buna luna. Ed ils messadis principals vegnan visualisads cun agid d’objects or da la vita da mintgadi, uschia che quels restan er anc en memoria, suenter avair mess or da maun il cudeschet. Pia, sch’ins frunta sin in chaun ch’ins n’enconuscha betg, sche hai num:

«Sch’in chaun è sulet, stun jau in toc davent dad el e chamin ruassaivlamain. Sch’in chaun curra vers mai ed jau hai tema, u sch’el vul prender quai che jau tegn, fatsch jau il por. Sch’in chaun ma fa crudar per terra, fatsch jau il crap.»

Indicaziuns bibliograficas
Autur(a): Uffizi federal veterinar
Titel: Grufi vegn…
Onn da publicaziun: 2004
Dumber da segns: ca. 4400

 
Links
Telechargiar en format pdf
Preschentaziun