Paraulas rumantschas

Las paraulas furman in dals stgazis ils pli prezius da la cultura populara rumantscha. Sin pitschen spazi è sa mantegnida ina varietad da motivs surprendenta. Las influenzas èn multifaras e dattan perditga da la transfurmaziun d’in fundus narrativ internaziunal en vestgì alpin.

Leger vinavant

L’um ch’ha pers sia sumbriva. L’istorgia mirvegliusa da Peter Schlemihl

Cun ‹Peter Schlemihl› ha Adelbert von Chamisso (1781–1838) creà in dals pli enconuschents raquints da la romantica. Situà tranter istorgia d’aventura e paraula d’art cumbinescha quel elements autobiografics cun dumondas existenzialas che mantegnan lur actualitad.

Leger vinavant

Il salip e la furmicla

Tar la versiun en rumantsch grischun dal ‹salip e la furmicla› sa tracti d’ina transposiziun integrala dal raquint da Sep Mudest Nay (cumparì l’onn 1940 en versiun sursilvana). Ed a la fin cuntegna l’e-book il text da la chanzun populara ch’è cumprovada da l’Engiadina fin en Surselva.

Leger vinavant

Rassina cotschna, Tschurrichel nair ed il miracul

Quest cudesch intermediescha ad in public giuven il fenomen dals craps traglischants, al integrond en ina paraula da nanins. En il stgir d’ina tauna scuvran Rassina cotschna e Tschurrichel nair che craps pon esser bler dapli che quai ch’els paran a l’emprima egliada.

Leger vinavant

Paraulas da Grimm 1

L’emprima ediziun da las ‹Kinder- und Hausmärchen› dals frars Grimm è cumparida il 1812. Bainspert dueva quest’ovra sa sviluppar a la pli impurtanta ed enconuschenta collecziun da paraulas popularas en tut il mund. Bain cler ch’ella ha er chattà la via en terra rumantscha…

Leger vinavant