Il Son Gottard e ses ospizis

Il Gottard ha giugà ina rolla essenziala en il svilup da la schientscha naziunala svizra, e quai dal temp da fundaziun fin la defensiun spiertala dal 20avel tschientaner. Las relaziuns, politicas, da traffic e socialas en fluctuaziun sa manifesteschan er en ils ospizis sin il pass.

Leger vinavant

Timeline. La Svizra en transfurmaziun

Temp da guerra ed onns da boom, dumondas socialas ed ecologicas, la sfida da la globalisaziun… Il cudesch ‹La Svizra en transfurmaziun› preschenta l’istorgia dal pajais dals onns 1930 fin l’entschatta dal 21avel tschientaner – a moda cumpacta e tuttina en ina varietad tematica surprendenta.

Leger vinavant

Previsiuns da l’aura: mesirar per anticipar

En la broschura ‹Previsiuns da l’aura: mesirar per anticipar›, ch’è vegnida edida l’onn 2012, infurmescha l’Uffizi federal per meteorologia e climatologia co che MeteoSvizra gudogna ed elavura las datas meteorologicas e co che vegnan fatgas las previsiuns da l’aura.

Leger vinavant

En cuschina – Recepts da la Svizra

La varietad linguistica e culturala cumpiglia dapli che mo la lingua e las activitads en connex cun quella en las differentas regiuns. Tar questas caracteristicas culturalas variadas, savens betg verbalas e fitg impurtantas per l’identitad, tutgan er las numerusas spezialitads culinaricas da la Svizra.

Leger vinavant

Ir en pensiun

I dat chaussas che sa midan d’in cuntin ed autras che mantegnan lur muntada a lunga vista – quai vala er per il sistem da pensiun. Da las tematicas stablas en connex cun il pensiunament s’occupa la broschura ‹Ir en pensiun. Tips per sa preparar sin questa nova part da la vita›.

Leger vinavant

La Chanzlia federala – Attenziun, il film cumenza!

Dretgs politics, communicaziun, lavur da stab – las incumbensas da la Chanzlia federala èn multifaras, ma sa splegan savens in pau en la sumbriva da las politicras e dals politichers. En questa broschura sa drizza la glisch da reflectur per ina giada sin las persunas davosvart.

Leger vinavant

La rosa dals vents

La publicaziun ‹La rosa dals vents. Ina staffetta litterara da translaziuns tras la Svizra quadrilingua› è cumparida il 1998. Ella accumpogna in text original en mintgina da las quatter linguas naziunalas sin in viadi da translaziun tras las ulteriuras trais linguas ed enavos en la lingua d’origin.

Leger vinavant

Sistem da furmaziun svizzer

Ils fatgs da furmaziun cumpiglian ils suandants stgalims: stgalim primar (incl. scolina), stgalim secundar I, stgalim secundar II (furmaziun fundamentala professiunala e scolas medias), stgalim terziar (furmaziun professiunala superiura e scolas autas) e la furmaziun supplementara.

Leger vinavant

Reptils indigens

Il cudesch en format pdf preschenta tut las spezias da reptils ch’èn derasadas en Svizra. Ultra da quai porscha el in’introducziun generala en las caracteristicas e l’evoluziun dals reptils. Ed a la fin vegn mussà ch’era ils dinosaurs – ils reptils dal mesozoicum – eran da chasa en Svizra.

Leger vinavant

Epocas glazialas en Svizra

René Hantke vala sco in dals pli impurtants perscrutaders dal temp da glatsch en las Alps. En la versiun rumantscha d’in da ses texts – cumparida oriundamain en las ‹Annalas› – descriva Hantke las singulas epocas glazialas en Svizra durant l’ultim temp da glatsch dal quartar.

Leger vinavant