La varietad da las spezias

Il Museum da la natira è vegnì fundà l’onn 1872. Suenter pliras midadas da lieu han ins inaugurà il 1981 l’emprima exposiziun permanenta en il lieu actual. En la preschenta publicaziun èn cuntegnids ils texts da la nova exposiziun che sa deditgescha a la biodiversitad.

Leger vinavant

La via è la finamira

«Insaco ma tegn jau vi dal filosof chinais Konfuzius ch’ha ditg ‹La via è la finamira›. I n’è betg a priori impurtant da cuntanscher ina finamira. Las bleras pussaivladads sa dattan pir sin la via ch’ins prenda sut ils pes. Senza vulair ves’ins andetgamain perspectivas dal tuttafatg novas…»

Leger vinavant

En cuschina – Recepts da la Svizra

La varietad linguistica e culturala cumpiglia dapli che mo la lingua e las activitads en connex cun quella en las differentas regiuns. Tar questas caracteristicas culturalas variadas, savens betg verbalas e fitg impurtantas per l’identitad, tutgan er las numerusas spezialitads culinaricas da la Svizra.

Leger vinavant

Davart l’erupziun dal Vesuv l’onn 79 s.C.

Da Plinius il Giuven èn sa mantegnidas duas brevs, en las qualas el descriva l’erupziun dal Vesuv l’onn 79 s.C. Igl è quai stà la catastrofa che dueva sepulir la citad da Pompei che furma oz ina da las pli impurtantas perditgas archeologicas davart la vita da mintgadi en l’antica romana.

Leger vinavant

Ir en pensiun

I dat chaussas che sa midan d’in cuntin ed autras che mantegnan lur muntada a lunga vista – quai vala er per il sistem da pensiun. Da las tematicas stablas en connex cun il pensiunament s’occupa la broschura ‹Ir en pensiun. Tips per sa preparar sin questa nova part da la vita›.

Leger vinavant

Introducziun en il Program da trenament da Würzburg

Per ordinari vegn l’acquist da la lingua da scrittira tematisà pir en l’emprima classa. Il Program da Würzburg è percunter concepì sapientivamain per la scolina. Da cumenzar sin quest stgalim cun emprims gieus da lingua po esser ina schanza gist er per linguas pitschnas.

Leger vinavant

Grufi vegn…

Quest cudeschet edì da l’Uffizi federal veterinar serva a la prevenziun d’accidents tras morsas da chauns. El explitgescha als uffants a moda simpla co sa cumportar cun l’agen chaun u er cun chauns esters. Recumandà a partir da 4 onns (cun l’agid da geniturs u da la mussadra).

Leger vinavant

Guid auditiv citad da Cuira

L’idea è uschè simpla sco scheniala: Metter a disposiziun datotecas audio ch’ins po tadlar sur il telefonin e che servan sco guid tras in’exposiziun u tras ina citad… In tal audioguide ha realisà la citad da Cuira, e quai gist en ina dunsaina da linguas. Bel ch’ins ha er resguardà il rumantsch.

Leger vinavant

Dad umens ed auters utschels

Quest cudesch cumpiglia ina pitschna seria da glossas ch’è cumparida il 2012 en ‹La Quotidiana›. Ils titels da quellas dian gia (quasi) tut: ‹Vegnan ils umens adina pli curius?›, ‹In um – in pled…›, ‹Dad umens ed auters utschels› ed ‹Umens online u en chamischut e chautschas sut›.

Leger vinavant

La Chanzlia federala – Attenziun, il film cumenza!

Dretgs politics, communicaziun, lavur da stab – las incumbensas da la Chanzlia federala èn multifaras, ma sa splegan savens in pau en la sumbriva da las politicras e dals politichers. En questa broschura sa drizza la glisch da reflectur per ina giada sin las persunas davosvart.

Leger vinavant