En cuschina – Recepts da la Svizra

La varietad linguistica e culturala cumpiglia dapli che mo la lingua e las activitads en connex cun quella en las differentas regiuns. Tar questas caracteristicas culturalas variadas, savens betg verbalas e fitg impurtantas per l’identitad, tutgan er las numerusas spezialitads culinaricas da la Svizra.

Leger vinavant

Istorgias da l’internet

Mamma, bab, Seba, Julia, Max e tat èn ils Websters – «ina famiglia sturna tut normala». E perquai èn els er confruntads en l’internet cun in u l’auter privel ch’ins faschess meglier d’evitar. Bun ch’ils Websters crodan per nus en las traplas ed ans mussan uschia co evitar quellas…

Leger vinavant

Davart l’erupziun dal Vesuv l’onn 79 s.C.

Da Plinius il Giuven èn sa mantegnidas duas brevs, en las qualas el descriva l’erupziun dal Vesuv l’onn 79 s.C. Igl è quai stà la catastrofa che dueva sepulir la citad da Pompei che furma oz ina da las pli impurtantas perditgas archeologicas davart la vita da mintgadi en l’antica romana.

Leger vinavant

Ir en pensiun

I dat chaussas che sa midan d’in cuntin ed autras che mantegnan lur muntada a lunga vista – quai vala er per il sistem da pensiun. Da las tematicas stablas en connex cun il pensiunament s’occupa la broschura ‹Ir en pensiun. Tips per sa preparar sin questa nova part da la vita›.

Leger vinavant

Introducziun en il Program da trenament da Würzburg

Per ordinari vegn l’acquist da la lingua da scrittira tematisà pir en l’emprima classa. Il Program da Würzburg è percunter concepì sapientivamain per la scolina. Da cumenzar sin quest stgalim cun emprims gieus da lingua po esser ina schanza gist er per linguas pitschnas.

Leger vinavant

Grufi vegn…

Quest cudeschet edì da l’Uffizi federal veterinar serva a la prevenziun d’accidents tras morsas da chauns. El explitgescha als uffants a moda simpla co sa cumportar cun l’agen chaun u er cun chauns esters. Recumandà a partir da 4 onns (cun l’agid da geniturs u da la mussadra).

Leger vinavant

Guid auditiv citad da Cuira

L’idea è uschè simpla sco scheniala: Metter a disposiziun datotecas audio ch’ins po tadlar sur il telefonin e che servan sco guid tras in’exposiziun u tras ina citad… In tal audioguide ha realisà la citad da Cuira, e quai gist en ina dunsaina da linguas. Bel ch’ins ha er resguardà il rumantsch.

Leger vinavant

La Chanzlia federala – Attenziun, il film cumenza!

Dretgs politics, communicaziun, lavur da stab – las incumbensas da la Chanzlia federala èn multifaras, ma sa splegan savens in pau en la sumbriva da las politicras e dals politichers. En questa broschura sa drizza la glisch da reflectur per ina giada sin las persunas davosvart.

Leger vinavant

Strategia da clima dal Grischun

En sia strategia pertutgant la midada dal clima concentrescha il chantun Grischun l’agir sin 10 secturs. Quels cumpiglian d’ina vart mesiras da protecziun dal clima resp. che servan a reducir l’emissiun da gas cun effect da serra e da l’autra vart adattaziuns sco respostas a la midada dal clima.

Leger vinavant

L’impurtanza da la SRR e da las Annalas per la retoromanistica

En ses tractat dal 2010 porscha Georges Darms, da quel temp professer da rumantsch a l’Universitad da Friburg, ina survista dal cuntegn e dal svilup tant da las ‹Annalas› sco er da la Societad Retorumantscha tranter il 1885 e l’entschatta dal 21avel tschientaner.

Leger vinavant