Ils viadis da Gulliver

Il roman ‹Ils viadis da Gulliver› da l’autur irlandais Jonathan Swift (1667–1745) è cumparì il 1726. Betg blers cudeschs pon pretender d’avair delectà tantas generaziuns da lecturas e lecturs giuvenils e creschids. Ed er suenter traitschient onns n’ha l’ovra pers nagut da sia frestgezza.

Leger vinavant

La rosa dals vents

La publicaziun ‹La rosa dals vents. Ina staffetta litterara da translaziuns tras la Svizra quadrilingua› è cumparida il 1998. Ella accumpogna in text original en mintgina da las quatter linguas naziunalas sin in viadi da translaziun tras las ulteriuras trais linguas ed enavos en la lingua d’origin.

Leger vinavant

Il Quadern

‹Q› statti grond sin il frontispizi ed ‹I› sin la vart davos – ‹IQ› u ‹Il Quadern›. Quest’antologia litterara preschenta – sco ch’infurmescha il suttitel – ‹set texts rumantsch grischun-tudestgs da la Rumantschia giuvna›. La publicaziun è resortida d’ina concurrenza da scriver dal 2006.

Leger vinavant

Curaschi per dudesch

‹12 istorgias per curaschi civil› sa numna il suttitel da quest cudesch ch’è vegnì edì il 2002 da la Lia Rumantscha (versiun tudestga: ‹Mut im Bauch›, 2000). Ils raquints da divers(a)s autur(a)s sa drizzan ad in public giuvenil a partir da ca. 12 onns e duain far curaschi da dir ‹na› en cas da malgiustia.

Leger vinavant

La vatga cranzla

Il term ‹cranzla› deriva dal vocabulari puril tradiziunal. El designescha ina vatga cun ina corna largia e sturschida ed en il senn metaforic ina dunna ‹che sa tge ch’ella vul›. En l’enconuschent raquint da Vonmoos èsi però plitost Steivan Paloc che maina sasez per il nas…

Leger vinavant

Jau e mia sora Clara

Quest cudesch, scrit ed illustrà cun in umor ordvart fin, cuntegna ils raquints ‹Mia sora Clara e las mieurs alvas›, ‹La fiera da rauba veglia›, ‹Co che jau e Clara avain cumprà frajas›. Cun sias letras grondas è el adattà spezialmain bain sco emprima lectura u er per preleger.

Leger vinavant

Ti mo baiva, sche ti manegias!

Martina va dapi quatter emnas cun Tomas. El è si’emprima gronda amur. Ma Tomas è alcoholicher. El n’ha mai raps e di trasora manzegnas. E tuttina spera Martina da dumagnar davent el da la buttiglia. Tomas na para dentant betg d’appreziar ses agid. Qua inscuntra Martina Richard…

Leger vinavant

L’um ch’ha pers sia sumbriva. L’istorgia mirvegliusa da Peter Schlemihl

Cun ‹Peter Schlemihl› ha Adelbert von Chamisso (1781–1838) creà in dals pli enconuschents raquints da la romantica. Situà tranter istorgia d’aventura e paraula d’art cumbinescha quel elements autobiografics cun dumondas existenzialas che mantegnan lur actualitad.

Leger vinavant

Il salip e la furmicla

Tar la versiun en rumantsch grischun dal ‹salip e la furmicla› sa tracti d’ina transposiziun integrala dal raquint da Sep Mudest Nay (cumparì l’onn 1940 en versiun sursilvana). Ed a la fin cuntegna l’e-book il text da la chanzun populara ch’è cumprovada da l’Engiadina fin en Surselva.

Leger vinavant